top of page

Obchodní podmínky

I. Smluvní vztah

​1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) a upravují obecná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „klient“) a poskytovatelem – Kosmetickou školou s.r.o., IČO: 069 41 338, DIČ CZ06941338, plátcem DPH, se sídlem Benátská 1713/5, Nové Město, 128 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 291778 u Městského soudu v Praze (dále jen „poskytovatel“), při poskytování vzdělávacích služeb v oblasti kosmetiky. 

1.2. Na webových stránkách poskytovatele https://www.kosmeticka-skola.cz/kosmeticke-kurzy-s-osobni-ucasti je uvedena nabídka živých (prezenčních) kurzů, včetně rekvalifikačních kurzů nebo konferencí, kterých se může klient zúčastnit. Odesláním objednávky či odsouhlasením nabídky klientem a jejím potvrzením ze strany poskytovatele je uzavřena smlouva, jejíž součástí jsou tyto VOP. 

1.3. Smlouvu může klient uzavřít v pozici podnikatele, pokud smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (tzv. na IČO), nebo v pozici spotřebitele. V pozici spotřebitele má klient některá zvláštní práva, která jsou dále v těchto VOP specifikována. Pokud smlouvu uzavírá klient jako právnická osoba, čerpat služby bude jednotlivec, typicky z řad zaměstnanců právnické osoby (dále jen „účastník“). 

1.4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem se řídí těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Kromě těchto VOP se smluvní vztah řídí právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a pokud je klient spotřebitelem, pak také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Poskytovatel si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP. 


1.5. Všechny informace, které klient poskytovateli sděluje, jsou důvěrné a je s nimi tak i zacházeno. Informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany je možné nalézt zde

II. Postup při uzavření smlouvy 


2.1. Poskytovatel nezávazně nabízí klientům vzdělávací kurzy a další služby s tím související na svých webových stránkách, ale také prostřednictvím níže uvedených zprostředkovatelů na jejich webových stránkách. Údaje obsažené na webových stránkách mají pouze informativní charakter. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy. Údaje jsou platné po dobu a za podmínek uvedených na webových stránkách, přičemž poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky před uzavřením smlouvy. Klient bere na vědomí, že kapacita termínu některé služby se může naplnit a poskytovatel může odmítnout službu poskytnout.


2.2. Klient zasílá poskytovateli poptávku po službách jedním z následujících způsobů (dále jen „Objednávka“):

 • prostřednictvím elektronického rezervačního systému společnosti Reservanto s.r.o., IČO 242 98 395, se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3 (dále jen „Reservanto“), na který se proklikne zpravidla z webových stránek poskytovatele.

 • prostřednictvím elektronických prodejních formulářů společnosti FAPI Business s.r.o., IČO 076 71 563, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen „FAPI Business“), tyto formuláře jsou umístěny na webové stránce poskytovatele,

 • prostřednictvím elektronického poptávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele následovaného e-mailovou komunikací,

 • či jiným jasně prokazatelným způsobem.​

2.3. V Objednávce je klient povinen uvádět pravdivé a úplné údaje; v případě sdělení neúplných nebo nepravdivých informací poskytovatel neodpovídá za způsobenou škodu. 


Uzavření smlouvy přes systém Reservanto


2.4. V případě, že se klient přihlašuje na živý kurz, u něhož si vybral z nabízených variant vypsaných termínů, bude při zájmu o přihlášení přesměrován na systém Reservanto s.r.o., kde klient vyplní své osobní a rezervační údaje a vybere si způsob platby. 

2.5. V Objednávce klient poskytovateli potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy. Souhlas vyjadřuje prostřednictvím zatrhávacího pole a následným odesláním Objednávky. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Případné změny je třeba řešit výhradně prostřednictvím poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.


2.6. Před odesláním Objednávky má klient možnost údaje zkontrolovat, případně se vrátit a opravit údaje, které do Objednávky vložil. Před odesláním Objednávky je také nezbytné, aby byly vyplněny všechny údaje. Objednávka se odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Odesláním Objednávky se klient zavazuje k platbě.


2.7. Pokud poskytovatel Objednávku neodmítne, zašle klientovi e-mailem písemné potvrzení přijetí Objednávky, kde uvede informace k termínu služby. K tomuto potvrzení klient obdrží i tyto VOP ve formátu pdf. Doručením tohoto potvrzení je mezi klientem a poskytovatelem uzavřena smlouva.


2.8. Klient je povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v těchto VOP a na webové stránce poskytovatele.


2.9. Vyskytnou-li se v Objednávce a/nebo potvrzení Objednávky chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, poskytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.


2.10. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost a dostupnost systému Reservanto. 


Uzavření smlouvy přes systém FAPI Business


2.11. V případě zakoupení místa na konferenci organizovanou poskytovatelem klient provádí Objednávku skrze systém FAPI Business, který je dostupný na webových stránkách poskytovatele. 


2.12. Klient si zvolí konkrétní položku s termínem v rámci Objednávky, vyplní své osobní a rezervační údaje a zvolí způsob platby. Před odesláním Objednávky je také nezbytné, aby byly vyplněny všechny údaje. Objednávka se odešle kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Odesláním Objednávky se klient zavazuje k platbě.


2.13. V Objednávce klient poskytovateli potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy. Souhlas vyjadřuje prostřednictvím zatrhávacího pole a následným odesláním Objednávky. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Případné změny je třeba řešit výhradně prostřednictvím poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.


2.14. Pokud poskytovatel Objednávku neodmítne, zašle klientovi e-mailem písemné potvrzení přijetí Objednávky, kde uvede informace k termínu. K tomuto potvrzení klient obdrží i tyto VOP ve formátu pdf. Doručením tohoto potvrzení je mezi klientem a poskytovatelem uzavřena smlouva. 


2.15. Klient je povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v těchto VOP a na webových stránkách poskytovatele.


2.16. Vyskytnou-li se v Objednávce a/nebo potvrzení Objednávky chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, poskytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.


Objednávka přes elektronický poptávkový formulář a následné uzavření smlouvy v e-mailové komunikaci


2.17. V případě zájmu klienta o účast na rekvalifikačním kurzu klient na webových stránkách poskytovatele vyplní formulář, v rámci něhož uvede své osobní údaje a potvrdí, že se seznámil s těmito VOP. Na e-mailovou adresu uvedenou v takové Objednávce následně poskytovatel klienta kontaktuje. Poskytovatel následně klienta vyrozumí s nabídkou volných termínů, typů plateb a dalších nezbytných informací a zašle mu tyto VOP k seznámení.  


2.18. Mezi klientem a poskytovatelem následně může probíhat elektronická komunikace, v rámci níž dojde k upřesnění dalších podstatných náležitostí Objednávky. Poskytovatel následně zašle klientovi e-mail se všemi podstatnými náležitostmi Objednávky, kam uvede, že potvrzením je mezi nimi smlouva uzavřena a klient má povinnost uhradit smluvenou částku. 


2.19. Přijetím podmínek Objednávky a následným uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP (které poskytovatel zašle klientovi do e-mailu ve formátu pdf), přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy. Klient je povinen sdělit poskytovateli veškeré údaje úplně a pravdivě. Poskytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.


2.20. Klient je na základě uzavřené smlouvy povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v těchto VOP a v písemné e-mailové komunikaci s poskytovatelem.


2.21. Vyskytnou-li se v Objednávce a/nebo potvrzení Objednávky chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, poskytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.


III. Platební podmínky


3.1. Poskytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny služeb před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP nebo Objednávky.


3.2. Celková cena služeb se hradí, není-li v těchto VOP uvedeno nebo poskytovatelem sděleno jinak, zpravidla online prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele v pokynech k platbě. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.


3.3. Pokud klient provádí Objednávku přes rezervační systém Reservanto dostupným na adrese https://booking.reservanto.cz/, platbu provádí skrz integrovanou platební bránu v tomto rezervačním systému. Pokud klient odesílá Objednávku skrz elektronický prodejní formulář FAPI Business umístěný přímo na webových stránkách www.kosmeticka-skola.cz, vybírá si z platby bezhotovostním převodem na účet a online platbou kartou. V případě, že si vybere ve formuláři online platbu kartou, platba probíhá přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. (pro případné reklamace nebo dotazy k platbám se může klient obrátit na společnost ComGate Payments, a.s skrz e-mail platby-podpora@comgate.cz, telefon +420 228 224 267 nebo na adrese Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. Jak platba kartou funguje, je popsáno na internetové adrese https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou).


3.4. Nedodržení lhůty úhrady celkové ceny nebo její části klientem zakládá oprávnění poskytovateli odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit poskytovateli náklady s tím spojené (storno poplatky), jejichž výpočet se řídí podmínkami uvedenými v článku VI. těchto VOP.


IV. Cena


4.1. Cenou služby se rozumí cena uvedená na webové stránce poskytovatele jako cena služby pro daný počet osob. Celkovou cenou služeb se rozumí cena uvedená v na webových stránkách poskytovatele nebo jím jinak sdělená klientovi jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní.


4.2. Poskytovatel není oprávněn od uskutečnění Objednávky jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů:

 • dojde-li ke změně v čerpání služeb (např. změně typu služby, počtu osob atp.),

 • neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,

 • dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty, 

 • když doba od odeslání Objednávky do nástupu na službu přesahuje čtyři měsíce a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen služeb poskytovatele, přičemž toto zvýšení celkové ceny však nepřesáhne 15 % celkové ceny uvedené v webové stránce poskytovatele.

4.3. Klient má nárok na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání Objednávky sdělí poskytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek poskytovatele pro její poskytnutí, uvedených v nabídce poskytovatele. Okamžikem odeslání Objednávky nemá klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené poskytovatelem po datu odeslání Objednávky klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.


4.4. Pokud je cena za služby hrazena bezhotovostně, považuje se za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele nebo doručením potvrzení o provedení transakce. 


4.5. Ceny služeb poskytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK).


4.6. Poskytovatel je plátcem DPH.


 V. Změny v termínu či službě ze strany poskytovatele


5.1. V případě vzniku okolností, které brání poskytovateli poskytnout klientovi službu dle Objednávky, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednané službě nebo poskytnout stejnou službu v náhradním termínu, je poskytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Poskytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby a od smlouvy odstoupit. Poskytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou.
Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v čerpání služby oznámena, nebo neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 3 dnů od doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí. To neplatí v případě přesunutí termínu z důvodu vyšší moci, v takovém případě bude klientovi poskytnuta služba v náhradním termínu, pakliže situace poskytnutí náhrady neumožnuje, je platba použita na pokrytí nezbytně nutných nákladů poskytovatele. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce a změn z důvodu vyšší moci se nevztahují ustanovení těchto VOP.


5.2. V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám je poskytovatel povinen vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však poskytovatel poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění poskytovatel za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči poskytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.


5.3. Poskytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohla poskytovatel předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.


VI. Zrušení nebo nevyužití služeb ze strany klienta, storno poplatek


6.1. Klient může využití služeb zrušit nebo služeb nevyužít, v některých případech však má poté povinnost uhradit storno poplatek.


6.2. Výše storno poplatku je sjednána v závislosti na službě. Výše storno poplatku se počítá v procentuální výši z ceny služby uvedené na webové stránce poskytovatele. Při zrušení služby ze strany klienta:

 • méně než 14 dní před termínem služby je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % celkové ceny služby (tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě dle čl. VII VOP),

 • více než 14 dní před termínem služby klient storno poplatek nehradí. 

6.3. Zrušení služby klienta musí být písemné a musí být doručeno poskytovateli. 


6.4. Při určení počtu dní zbývajících do data konání zarezervovaného termínu se pro účely výpočtu výše storno poplatku do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení zrušení služby poskytovateli, nezapočítává se však do něj den zarezervovaného termínu.


6.5. V případě, že se klient v zarezervovaného termínu nedostaví na objednané služby/kurz dle smlouvy, bez zavinění poskytovatele, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradní služby ve vztahu k poskytovateli a tomuto vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny služeb.


VII. Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele


7.1. Tento článek se uplatní jen v případě, že klient vystupuje jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti. Podle občanského zákoníku má klient jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, tedy například prostřednictvím internetu nebo e-mailu, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy.


7.2. Ze zákona však nemá ani spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů v případě, že služby již byly v plném rozsahu poskytnuty a pokud klient souhlasil s poskytnutím služeb dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Souhlasem s těmito VOP dává klient poskytovateli souhlas s poskytnutím služeb před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud tedy termín služby proběhl ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy, nemůže klient žádat vrácení ceny za tento proběhnutý termín.


7.3. V případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy, může tak učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči poskytovateli. Formulář odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.


7.4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a kupující s poskytovatelem jsou povinni si vrátit již případná poskytnutá plnění.


7.5. V případě odstoupení od smlouvy poskytovatel vrátí klientovi cenu služeb stejným způsobem, jakým ji původně přijal, pokud nebude dohodnuto jinak. Klient má nárok na vrácení ceny do 14 dnů od okamžiku, kdy od smlouvy odstoupil.


7.6. Pokud klient spolu se smlouvou obdržel i nějaké další bezplatné plnění – dárek, je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.


7.7.    Podnikatelé toto právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů nemají. 


VIII.    Další práva a povinnosti klienta

8.1.    Základními právy klienta jsou především:

 • právo na poskytnutí objednaných a zaplacených služeb v rozsahu a za podmínek dle smlouvy;

 • právo na poskytnutí informací týkajících se služeb nabízených a poskytovaných poskytovatelem;

 • právo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP;

 • právo písemně oznámit poskytovateli, že se namísto něho zúčastní čerpání služeb uvedených v Objednávce jiná osoba. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny a administrativních či jiných nákladů, které poskytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta;

 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutých služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP;

 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta či účastníka.

8.2. Základními povinnostmi klienta jsou zejména:

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku;

 • povinnost uhradit poskytovateli celkovou cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými na webové stránce poskytovatele či v komunikaci s ním a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy poskytovatele;

 • povinnost uhradit poskytovateli storno poplatek v případech uvedených v těchto VOP;

 • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání služeb, případně zajistit, aby se na místo čerpání služeb dostavil účastník;

 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců poskytovatele, provozními řády poskytovatele vydanými pro čerpání služeb. V případě, kdy klient, účastník nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP nebo předpisů (řádů) poskytovatele, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání služeb jiných klientů poskytovatele, je poskytovatel oprávněn klienta, účastníka nebo osoby ho provázející z čerpání služeb vykázat (vypovědět smlouvu bez výpovědní doby), přičemž tento klient ztrácí nárok na poskytnutí smluvených služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazených a nevyčerpaných služeb;

 • povinnost klienta, účastníka nebo osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání služeb jiných klientů či účastníků;

 • povinnost uhradit škodu na majetku poskytovateli, kterou mu způsobil sám a/nebo účastník či osoby ho provázející. 

8.3. Na kurzech (či jiné akci jako konference) mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující klienty/účastníky, které mohou být následně užívány pro prezentaci poskytovatele po dobu 3 let od realizace kurzu. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientům/účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Pokud si klient či účastník nepřeje být na kurzu audio/vizuálně zachycen, sdělí to poskytovateli nejpozději při vstupu na kurz (či jinou akci). V takovém případě nebude na záznamu zachycen.


IX. Vyřazení člena z Facebookové skupiny absolventek

 

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyřadit člena (klienta či účastníka) ze své Facebookové skupiny absolventek (dále jen „Skupina“). Vyřazení ze Skupiny může být provedeno bez předchozího upozornění a bez nutnosti uvést důvod. Vyřazení klienta/účastníka ze Skupiny je možné zejména v případě závažného porušení smlouvy či těchto VOP a to dle uvážení poskytovatele. Vyřazení člena ze Skupiny je konečné a není proti němu možné podat odvolání. Vyřazení člena ze Skupiny nemá vliv na jeho dokončené vzdělání poskytnuté poskytovatelem ani na jeho práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s poskytovatelem, pokud není v těchto VOP stanoveno jinak. Člen, který byl vyřazen ze Skupiny, nemá nárok na žádnou formu náhrady nebo kompenzace ze strany poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo ztráty, které by mohly vyřazením člena ze Skupiny vzniknout.

 

X. Reklamace služeb a informace o mimosoudním řešení sporů

 

Základní pravidla reklamace


10.1. Poskytovatel odpovídá za podstatné i nepodstatné vady služeb, přičemž od toho, o jakou vadu se jedná, se následně odvíjejí i práva klienta. Podstatná vada je taková, kvůli které nemůže klient službu vůbec využít, nebo kdy, pokud by o takové vadě věděl, službu by nezakoupil. Nepodstatná vada je taková, se kterou je možné služby využít, ale nejsou ve 100% kvalitě. Klient může reklamovat pouze takovou službu, která je reálně vadná. Nenaplnění klientových subjektivních očekávání není vadou. 

 

10.2. Reklamaci může klient uplatnit do 6 měsíců od převzetí plnění a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

a)    bezplatné upravení služby;
b)    odstranění vady poskytnutím služby bez vady nebo dodáním chybějící části služby;
c)    přiměřenou slevu z ceny;
d)    vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má klient nárok na:
a)    odstranění vady;
b)    přiměřenou slevu z ceny.


Není-li úprava nebo výměna služby za jinou možná, na základě odstoupení od smlouvy může klient požadovat vrácení celé ceny.

Postup reklamace


10.3. Reklamaci může klient uplatnit jakýmkoliv způsobem, a to například elektronicky na e-mailovou adresu poskytovatele či dopisem na adresu sídla poskytovatele.


10.4. Při uplatňování reklamace by měl klient uvést své kontaktní údaje, popis vady služby, jeho požadovaný způsob vyřízení reklamace a prokázání nákupu služby.

Vyřízení reklamace


10.5. Při uplatnění reklamace vydá poskytovatel klientovi potvrzení, v němž bude uvedeno datum uplatnění reklamace, její obsah, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje klienta.

 
10.6. V případě, že klient službu zakoupil jako spotřebitel, bude jeho reklamace vyřízena do 30 dnů a o způsobu vyřízení bude v této lhůtě informován; pokud si s poskytovatelem klient nesjedná delší lhůtu. Pokud poskytovatel 30denní lhůtu nedodrží, může klient odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. V případě zakoupení služby jako podnikatel bude klientova reklamace vyřízena v přiměřené době od uplatnění a o vyřízení reklamace bude klient informován.


10.7. Po vyřízení reklamace vydá poskytovatel potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.

 
10.8. Jako spotřebitel má klient právo i na účelně vynaložené náklady na uplatnění reklamace, pokud byla oprávněná a uznaná, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí klient požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady.

Mimosoudní řešení sporů


10.9. Informace o mimosoudním řešení sporů mezi poskytovatelem a klientem, který je v pozici spotřebitele, vyplývajících z poskytování služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

10.10. Zahájit mimosoudní řešení sporu může spotřebitel i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr


XI. Ostatní ustanovení


11.1. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na osobních věcech klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany třetích osob.


 XII. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Poskytovatel není odpovědný za kvalitu a způsob výkonu služeb klientem při jeho následném a samostatném poskytování služeb. 


12.2. Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání smlouvy, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi klientem a poskytovatelem.


12.3. Při uzavírání smlouvy souhlasí klient s použitím komunikačních prostředků na dálku i s tím, že ohledně smlouvy po jejím uzavření budou strany komunikovat například prostřednictvím e-mailu. Náklady vzniklé na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se nijak neliší od standardní sazby. 


12.4. K poskytování služeb je poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


12.5. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.


12.6. Poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování.


12.7. Smlouva i tyto VOP jsou uzavírány v českém jazyce.


12.8. Smlouva včetně VOP je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji klient potřebuje, může se obrátit na poskytovatele, aby mu ji poskytl.


12.9. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu poskytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění na webových stránkách poskytovatele nebo doručením jejich znění klientovi. Vztah klienta a poskytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmito VOP. Změnami však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.


12.10. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.


12.11. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a poskytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování kosmetických služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.


12.12. Veškerou písemnou korespondenci lze doručovat prostřednictvím elektronické pošty.


Tyto VOP nabývají účinnosti dne 10. 1. 2024.

Znění obchodních podmínek platných od 18. 9. 2023 do 9. 1. 2024 je k dispozici zde. 

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

 

Zákazník:


Jméno: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Adresa: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Telefon: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _

 E-mail: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _

Požadovaný způsob vrácení peněz: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Případné číslo bankovního účtu / kód banky, na který si přeji vrátit částku:
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _/ _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _

 

Číslo faktury:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

Číslo objednávky:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

Vrácené produkty:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _


Datum a podpis zákazníka:
 

bottom of page