top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Smluvní vztah

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o kosmetických službách a upravují obecná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „klient“) a prodávající - Kosmetickou školou s.r.o., IČ 06941338, DIČ CZ06941338, plátce DPH, se sídlem Benátská 1713/5, Nové Město, 128 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 291778  u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a klientem se řídí těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Prodávající si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

 

II. Postup při rezervaci termínu

2.1 Prodávající nezávazně nabízí klientům vzdělávací kurzy a další služby s tím související prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů prodávajícího (dále jen „nabídka“).

 

Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o službě. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy – rezervace termínu.

2.2 Klient zasílá prodávajícímu poptávku po službách jedním z následujících způsobů (dále jen „Objednávka“):

 • prostřednictvím elektronického rezervačního systému společnosti Reservanto s.r.o., IČO 24298395, se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3 (dále jen Reservanto s.r.o.).

 • prostřednictvím elektronických prodejních formulářů společnosti FAPI Business s.r.o., IČO 07671563, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice (dále jen „FAPI Business s.r.o.“),

 • jiným jasně prokazatelným způsobem

 

Odesláním Objednávky prodávajícímu klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o službě. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Prodávající si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

2.3 Rezervační systém prodávajícího na základě obdržení klientovy Objednávky zašle emailem písemné potvrzení přijetí Objednávky, kde uvede informace k termínu (dále jen „Rezervace“).

2.4 Klient je na základě online Rezervace povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v těchto VOP a při rezervaci.

2.5 Vyskytnou-li se v Nabídce, Objednávce, Rezervaci a/nebo Potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, prodávající si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.

 

III. Platební podmínky

3.1 Prodávající má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny služeb uvedených v Rezervaci před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP nebo Rezervace.

3.2 Celková cena služeb se hradí, není-li v těchto VOP nebo v Rezervaci uvedeno jinak, zpravidla online prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího v pokynech k platbě. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.3 Pokud klient provádí rezervaci přes rezervační systém společnosti Reservanto s.r.o dostupným na adrese https://booking.reservanto.cz/, platbu provádí skrz integrovanou platební bránu v tomto rezervačním systému. Pokud klient odesílá Objednávku skrz elektronický prodejní formulář od společnosti FAPI Business s.r.o umístěný přímo na webových stránkách www.kosmeticka-skola.cz, vybírá si z platby bezhotovostním převodem na účet a online platbou kartou. V případě, že si vybere ve formuláři online platbu kartou, platba probíhá přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s (pro případné reklamace nebo dotazy k platbám se může klient obrátit na společnost ComGate Payments, a.s skrz e-mail platby-podpora@comgate.cz, telefon +420 228 224 267 nebo na adrese Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. Jak platba kartou funguje, je popsáno na internetové adrese https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou).

3.4 Nedodržení lhůty úhrady celkové ceny nebo její části klientem zakládá oprávnění prodávajícímu odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit prodávajícímu náklady s tím spojené (storno-poplatky), jejichž výpočet se řídí podmínkami uvedenými v článku VI. těchto VOP.

 

IV. Cena

4.1 Cenou služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena služby pro počet osob uvedených v Rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena objednaných služeb. Celkovou cenou služeb se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní.

4.2 Prodávající není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů:

 • dojde-li ke změně v Rezervaci (např. změně typu služby, počtu osob atp.),

 • neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,

 • dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty 

 • když doba od odeslání Rezervace do nástupu na službu přesahuje čtyři měsíce a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen služeb prodávajícího, přičemž toto zvýšení celkové ceny však nepřesáhne 15 % celkové ceny uvedené v Rezervaci.

4.3 Klient má nárok na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání Objednávky sdělí prodávajícímu veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek prodávajícího pro její poskytnutí, uvedených v nabídce prodávajícího. Okamžikem odeslání Objednávky nemá klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené prodávajícím po datu odeslání Objednávky klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.

4.4 Ceny služeb prodávajícího jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK).

 

V. Změny v rezervaci

5.1 V případě vzniku okolností, které brání prodávajícímu poskytnout klientovi službu dle Rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednané službě nebo poskytnout stejnou službu v náhradním termínu, je prodávající oprávněna a povinna provést odpovídající změny. Prodávající je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby, a od smlouvy odstoupit. Prodávající je pak povinna bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou.

Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v čerpání služby oznámena, nebo neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 3 dnů od doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí. Neplatí v případě přesunutí rezervace z důvodu vyšší moci, v takovém případě bude klientovi poskytnuta službu v náhradním termínu, pakliže situace poskytnutí náhrady neumožnuje, je platba použita na pokrytí nezbytně nutných nákladů prodávající. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce a změn z důvodu vyšší moci se nevztahují ustanovení těchto VOP

Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek (Článek VI. ) s výjimkou Článek VI. 6.5.

5.2 V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám je prodávající povinna vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však prodávající poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění prodávající za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči prodávající z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.

5.3 Prodávající neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohla prodávající předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.

VI. Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek

6.1 Smluvní strany se dohodly, že klient má právo nejpozději 14 dní před nástupem na službu smlouvu o službě vypovědět bez storno poplatku nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností prodávající. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se nejedná o využití práva klienta na odstoupení od smlouvy do 14 dnů před termínem, nebo které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo smlouva z důvodů podstatného porušení povinností prodávající, nebo jedná-li se o případ výpovědi či odstoupení od smlouvy ze strany prodávající z důvodů porušení povinností klienta, je klient povinen uhradit prodávající storno-poplatek.

6.2 Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na službě. Výše storno-poplatku se počítá v procentuální výši z celkové ceny uvedené v Rezervaci. Při takové výpovědi či odstoupení:

 • Méně než 14 dní před termínem služby je storno-poplatek 100 % celkové ceny služby

6.3 Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o službě je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

6.4 Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na službu pro účely výpočtu výše storno-poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na službu.

6.5 V případě, že se klient v den nástupu na službu nedostaví na objednané služby/kurz dle Rezervace, bez zavinění prodávající, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradní služby ve vztahu k prodávající a této vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny služeb, uvedené v Rezervaci.

VII. Práva a povinnosti klienta

7.1 Základními právy klienta jsou především:

 • právo na poskytnutí objednaných a zaplacených služeb v rozsahu a za podmínek dle Rezervace.

 • právo na poskytnutí informací týkajících se služeb nabízených a poskytovaných prodávající.

 • právo vypovědět smlouvu nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností prodávající nebo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, smlouvě nebo právních předpisech České republiky.

 • právo písemně oznámit prodávající, že se namísto něho zúčastní čerpání služeb uvedených v Rezervaci jiná osoba. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v Rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které prodávající vzniknou v souvislosti se změnou klienta.

 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutých služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.

 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta.

7.2 Základními povinnostmi klienta jsou zejména:

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku

 • povinnost uhradit prodávající celkovou cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rezervaci a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy prodávající.

 • povinnost uhradit prodávající storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP.

 • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání služeb.

 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců prodávající, provozními řády prodávající vydanými pro čerpání služeb. V případě, kdy klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP nebo předpisů (řádů) prodávající, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání služeb jiných klientů prodávající, je prodávající oprávněna klienta a osoby ho provázející z čerpání služeb vykázat (vypovědět smlouvu bez výpovědní doby), přičemž tento klient ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedených služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazených a nevyčerpaných služeb.

 • povinnost klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání služeb jiných klientů prodávající.

 • povinnost uhradit škodu na majetku prodávající, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho provázející či jiné osoby.

 

VIII. Vyřazení člena z Facebookové skupiny absolventek

 

8.1 Kosmeticka škola s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv vyřadit člena ze své Facebookové skupiny absolventek (dále jen „Skupina“). Vyřazení z Skupiny může být provedeno bez předchozího upozornění a bez nutnosti uvést důvod. Vyřazení člena ze Skupiny je konečné a není proti němu možné podat odvolání. Vyřazení člena ze Skupiny nemá vliv na jeho dokončené vzdělání v Kosmetické škole s.r.o. ani na jeho práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Kosmetickou školou s.r.o., pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Člen, který byl vyřazen ze Skupiny, nemá nárok na žádnou formu náhrady nebo kompenzace ze strany Kosmetické školy s.r.o. Kosmetická škola s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo ztráty, které by mohly vyřazením člena ze Skupiny vzniknout.

 

IX. Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

9.1 Klient je oprávněn reklamovat u prodávající kvalitu poskytnutých služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v Rezervaci. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u prodávající bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9.2 Informace o mimosoudním řešení sporů mezi prodávající a klientem vyplývajících z poskytování služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

X. Ostatní ustanovení

10.1 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé na osobních věcech klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

10.2 Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v rezervačním formuláři umístěném na https://booking.reservanto.cz/ nebo pole „Souhlasím se Zásadami zpracování osobních údajů“ v rezervačním formuláři společnosti FAPI Business s.r.o umístěném na www.kosmeticka-skola.cz (dále jen „rezervační formulář“) a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému na https://booking.reservanto.cz/ ani skrz prodejní formulář společnosti FAPI Business s.r.o umístěném na www.kosmeticka-skola.cz), pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho vůle klient:

 (i) potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému https://booking.reservanto.cz/ nebo elektronického prodejního formuláře společnosti FAPI Business s.r.o.) jsou pravdivé a správné, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů, zejména o tom, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), resp. seznámil se s obsahem Informací [KB1] ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce https://reservanto.cz/ v případě provedení rezervace skrz rezervační systém https://booking.reservanto.cz/, nebo se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na odkaze https://www.kosmeticka-skola.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju v případě, že klient provedl rezervaci jakýmkoliv jiným způsobem než přes rezervační systém společnosti Reservanto s.r.o.. Klient tak byl ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů.

(ii) uděluje na základě předchozího poučení svůj souhlas:

 • se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů prodávající jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem prodávající uzavře příslušnou smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s prodávající na základě smlouvy, a to

  • v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému https://booking.reservanto.cz/ ani rezervačního formuláře společnosti FAPI Business s.r.o.) na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu, s využíváním elektronického kontaktu, který uvedl v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému https://booking.reservanto.cz/ ani rezervačního formuláře FAPI Business s.r.o.), za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení klientovi prostřednictvím elektronických prostředků prodávající a třetími osobami uvedenými v předchozím odstavci), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak prodávající, tak třetích osob uvedených v předchozím odstavci.

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o službách, uzavřené mezi klientem a prodávající.

11.2 Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

11.3 Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu prodávající doplňovat a měnit elektronickou formou. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. Vztah klienta a prodávající a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP

11.4 Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

11.5 V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a prodávající zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování kosmetických služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

11.6 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 18.9.2023.

 

 

bottom of page