top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Smluvní vztah

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o kosmetických službách a upravují obecná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „klient“) a provozovatelem Kosmetická škola s.r.o., Benátská 1713/5, 128 00 Praha 2, vedená u rejstříkového soudu v Praze (spisová značka: C 291778/MSPH) IČ 06941338 (dále jen „kosmetická škola“). Smluvní vztah mezi kosmetickou školou a klientem se řídí těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Kosmetická škola si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

 

Článek II.

Postup při rezervaci termínu

2.1 Kosmetická škola nezávazně nabízí vzdělávací kurzy a další služby s tím související klientům prostřednictvím rezervačního systému https://kosmeticka-skola.reservio.com/, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů kosmetické školy (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o službě. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž kosmetická škola si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy – rezervace termínu.

2.2 Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na https://kosmeticka-skola.reservio.com/, nebo jiným způsobem zasílá kosmetické škole poptávku po službách (dále jen „Objednávka“). Odesláním Objednávky kosmetické škole klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o službě. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Kosmetická škola si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

2.3 Rezervační systém kosmetické školy na základě obdržení klientovy Objednávky zašle emailem písemné potvrzení přijetí Objednávky, kde uvede informace k termínu (dále jen „Rezervace“).

2.4 Klient je na základě online Rezervace povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v těchto VOP a při rezervaci.

2.5 Vyskytnou-li se v Nabídce, Objednávce, Rezervaci a/nebo Potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, kosmetická škola si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.

 

Článek III.

Platební podmínky

3.1 Kosmetická škola má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny služeb uvedených v Rezervaci před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP nebo Rezervace.

3.2 Celková cena služeb se hradí, není-li v těchto VOP nebo v Rezervaci uvedeno jinak, zpravidla online prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostním převodem na účet kosmetické školy v pokynech k platbě. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet kosmetické školy.

3.4 Nedodržení lhůty úhrady celkové ceny nebo její části klientem zakládá oprávnění kosmetickou školu odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit kosmetické škole náklady s tím spojené (storno-poplatky), jejichž výpočet se řídí podmínkami uvedenými v článku VI. těchto VOP.

Článek IV.

Cena

4.1 Cenou služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena služby pro počet osob uvedených v Rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena objednaných služeb. Celkovou cenou služeb se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní.

4.2 Kosmetická škola není oprávněna po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů:

 • dojde-li ke změně v Rezervaci (např. změně typu služby, počtu osob atp.),

 • neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,

 • dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty 

 • když doba od odeslání Rezervace do nástupu na službu přesahuje čtyři měsíce a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen služeb kosmetické školy, přičemž toto zvýšení celkové ceny však nepřesáhne 15 % celkové ceny uvedené v Rezervaci.

4.3 Klient má nárok na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání Objednávky sdělí kosmetické škole veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek kosmetické školy pro její poskytnutí, uvedených v nabídce kosmetické školy. Okamžikem odeslání Objednávky nemá klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené kosmetickou školou po datu odeslání Objednávky klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.

4.4 Ceny služeb kosmetické školy jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK).

 

Článek V.

Změny v rezervaci

5.1 V případě vzniku okolností, které brání kosmetické škole poskytnout klientovi službu dle Rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednané službě nebo poskytnout stejnou službu v náhradním termínu, je kosmetická škola oprávněna a povinna provést odpovídající změny. Kosmetická škola je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby, a od smlouvy odstoupit. Kosmetická škola je pak povinna bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou.

Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v čerpání služby oznámena, nebo neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 3 dnů od doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí. Neplatí v případě přesunutí rezervace z důvodu vyšší moci, v takovém případě bude klientovi poskytnuta službu v náhradním termínu, pakliže situace poskytnutí náhrady neumožnuje, je platba použita na pokrytí nezbytně nutných nákladů kosmetické školy. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce a změn z důvodu vyšší moci se nevztahují ustanovení těchto VOP

Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek (Článek VI. ) s výjimkou Článek VI. 6.5.

5.2 V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám je kosmetické škola povinna vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však kosmetická škola poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění kosmetické školy za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči kosmetické škole z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.

5.3 Kosmetická škola neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohla kosmetická škola předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.

Článek VI.

Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek

6.1 Smluvní strany se dohodly, že klient má právo nejpozději 14 dní před nástupem na službu smlouvu o službě vypovědět bez storno poplatku nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností kosmetické školy. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se nejedná o využití práva klienta na odstoupení od smlouvy do 14 dnů před termínem, nebo které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo smlouva z důvodů podstatného porušení povinností kosmetické školy, nebo jedná-li se o případ výpovědi či odstoupení od smlouvy ze strany kosmetické školy z důvodů porušení povinností klienta, je klient povinen uhradit kosmetické škole storno-poplatek.

6.2 Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na službě. Výše storno-poplatku se počítá v procentuální výši z celkové ceny uvedené v Rezervaci. Při takové výpovědi či odstoupení:

 • Méně než 14 dní před termínem služby je storno-poplatek 100 % celkové ceny služby

6.3 Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o službě je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

6.4 Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na službu pro účely výpočtu výše storno-poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na službu.

6.5 V případě, že se klient v den nástupu na službu nedostaví na objednané služby/kurz dle Rezervace, bez zavinění kosmetické školy, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradní služby ve vztahu ke kosmetické škole a této vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny služeb, uvedené v Rezervaci.

Článek VII.

Práva a povinnosti klienta

7.1 Základními právy klienta jsou především:

 • právo na poskytnutí objednaných a zaplacených služeb v rozsahu a za podmínek dle Rezervace.

 • právo na poskytnutí informací týkajících se služeb nabízených a poskytovaných kosmetickou školou.

 • právo vypovědět smlouvu nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností kosmetické školy nebo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, smlouvě nebo právních předpisech České republiky.

 • právo písemně oznámit kosmetické škole, že se namísto něho zúčastní čerpání služeb uvedených v Rezervaci jiná osoba. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v Rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které kosmetické škole vzniknou v souvislosti se změnou klienta.

 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutých služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.

 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta.

7.2 Základními povinnostmi klienta jsou zejména:

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku

 • povinnost uhradit kosmetické škole celkovou cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rezervaci a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy kosmetické školy.

 • povinnost uhradit kosmetické škole storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP.

 • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání služeb.

 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců kosmetické školy, provozními řády kosmetické školy vydanými pro čerpání služeb. V případě, kdy klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP nebo předpisů (řádů) kosmetické školy, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání služeb jiných klientů kosmetické školy, je kosmetická škola oprávněna klienta a osoby ho provázející z čerpání služeb vykázat (vypovědět smlouvu bez výpovědní doby), přičemž tento klient ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedených služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazených a nevyčerpaných služeb.

 • povinnost klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání služeb jiných klientů kosmetické školy.

 • povinnost uhradit škodu na majetku kosmetické školy, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho provázející či jiné osoby.

 

Článek VIII.

Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

8.1 Klient je oprávněn reklamovat u kosmetické školy kvalitu poskytnutých služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v Rezervaci. Kosmetické škola se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u kosmetické školy bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

8.2 Informace o mimosoudním řešení sporů mezi kosmetickou školou a klientem vyplývajících z poskytování služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Článek IX.

Ostatní ustanovení

9.1 kosmetická škola neodpovídá za škody vzniklé na osobních věcech klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

9.2 Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely“ v rezervačním formuláři umístěném na https://kosmetickaskola.reenio.cz/ (dále jen „rezervační formulář“) a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému na https://kosmetickaskola.reenio.cz/), pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho vůle klient:

 (i) potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému https://kosmetickaskola.reenio.cz/) jsou pravdivé a správné, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů, zejména o tom, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), resp. seznámil se s obsahem Informací [KB1] ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce https://kosmetickaskola.reenio.cz/,

(ii) uděluje na základě předchozího poučení svůj souhlas:

 • se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů kosmetickou školu jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem kosmetická škola uzavře příslušnou smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s kosmetickou školou na základě smlouvy, a to

  • v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému https://kosmetickaskola.reenio.cz/ ) na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu, s využíváním elektronického kontaktu, který uvedl v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému https://kosmetickaskola.reenio.cz/), za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení klientovi prostřednictvím elektronických prostředků kosmetickou školou a třetími osobami uvedenými v předchozím odstavci), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak kosmetické školy, tak třetích osob uvedených v předchozím odstavci.

9.6 Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím rezervačního systému https://kosmetickaskola.reenio.cz/ pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem Informací ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na https://kosmetickaskola.reenio.cz/ a byl tak ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů. 

 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o službách, uzavřené mezi klientem a kosmetickou školou.

10.2 Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

10.3 Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu kosmetická škola doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna v rezervačním systému https://kosmetickaskola.reenio.cz/ a zaslána klientovi, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas kosmetické škole písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a kosmetické školy a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP

10.4 Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

10.5 V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a kosmetická škola zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování kosmetických služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

10.6 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2020.

 

 

bottom of page