top of page

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”) je Kosmetická škola s.r.o., IČ: 06941338, DIČ: CZ06941338, plátce DPH, se sídlem Benátská 1713/5, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 291778  (dále jen „správce“).

 

Tyto zásady se Vás vztahují v případě, že navštěvujete webovou stránku www.kosmeticka-skola.cz či pokud jste zákazníkem správce. S vašimi údaji nakládáme bezpečně a zodpovědně. V těchto Zásadách se můžete dočíst, jaké údaje a proč je zpracováváme či jaká máte v souvislosti s tím práva.

 

Vzhledem k tomu, že služby správce může čerpat i Váš zaměstnanec zákazníka nebo jiná fyzická osoba, kterou k čerpání služeb vyšlete (dále jen „účastník“), potvrzuje jako zákazník, že jste oprávněn/a zpracovávat a předat správci osobní údaje účastníka pro účely čerpání služeb správce a další účely popsané v těchto zásadách.

Kontaktní údaje správce jsou:

  • adresa: Benátská 1713/5, Nové Město, 128 00 Praha 2 

  • email: kurzy@depilujeme.cz

  • telefon: +420 731 517 820

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky nebo vzájemné komunikace (zejména identifikační, fakturační, bankovní a kontaktní údaje a informace z komunikace a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a vydání osvědčení o kvalifikaci).

2. Správce pro chod a fungování těchto webových stránek využívá také cookies návštěvníků webu. Více se o nich můžete dočíst níže v těchto zásadách.

3. Správce může zpracovávat také podobiznu účastníků kurzů či jiných akcí správce, a to pro vlastní prezentaci.   

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:


• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, případně jednání před uzavřením takové smlouvy
• oprávněný zájem správce, například na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), v případě, že z vaší strany došlo k objednávce zboží nebo služby; dále možnost podniknout potřebné kroky pro ochranu, obhajobu nebo výkon práv a nároků správce; možnost používat nezbytné cookies; možnost přiměřeného fotografování účastníků kurzů pro vlastní prezentaci správce,
• udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů, registrací do věrnostního programu, byť bez vazby na konkrétní uskutečněnou objednávku zboží nebo služby, dále použití některých typů cookies),

• zákonná povinnost při zpracování osobních údajů (zejména vedení účetnictví, archivace faktur a dalších dokladů).

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:


• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či vystavení osvědčení o absolvování kurzu (jméno a adresa, tituly, kontaktní údaje, adresa trvalého bydliště, fakturační údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

• vyřízení Vašeho dotazu v kontaktním formuláři,

• prezentace fotografií s Vaší podobiznou z kurzu na marketingových kanálech správce,

• použití cookies.
 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje:


• po dobu trvání smlouvy mezi Vámi a správcem a dále po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu (to platí i pro zasílání obchodních sdělení a newsletteru, které správce zasílá po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu, pokud to neodmítnete dříve),

• po dobu uvedenou v konkrétním právním předpisu, pokud jde o zákonné povinnosti správce (např. daňové záležitosti se uchovávají po dobu 10 let od konce daňového období),

• po dobu až 15 let z důvodu obhajoby právních nároků správce, kdy tato doba odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy,

• po dobu udělení Vašeho souhlasu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Předávání osobních údajů

 

1. Zpracovateli osobních údajů jsou kromě samotného správce:


• subjekty podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy – zejména rezervační portál www.reservanto.cz provozovaný společností Reservanto s.r.o. a www.fapi.cz provozovaný společností FAPI Business s.r.o.,
• subjekty zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu,
• subjekty zajišťující marketingové služby,
• subjekty zajišťující účetní a daňové služby.

 

Osobní údaje mohou být předány také orgánům veřejné moci, pokud to bude v zájmu správce nebo o to bude správce požádán. 

 

VI. Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, pokud to bude technicky a organizačně možné,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto zásad.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů (například zabezpečení datových úložišť, uzavřené zpracovatelské smlouvy se zpracovateli, anonymizace a pseudonymizace dat).


2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby (výše zmíněné subjekty).

 

VIII. Používání souborů cookies


1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
 

2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům.
 

3. Na webových stránkách používáme různé druhy cookies. Jedněmi z nich jsou nezbytné cookies, které musí být aktivní vždy, protože jsou nezbytné k základnímu provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Zbylé typy cookies (marketingové, funkční a analytické) správce používá pouze na základě Vašeho souhlasu uděleného v cookies liště v Nastavení cookies. Marketingové slouží k zobrazení relevantního obsahu a reklamy a součástí je i souhlas s cílením personalizovaných reklam a souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google. Funkční slouží k zapamatování si Vašich specifických preferencí pro snazší používání těchto webových stránek a analytické správce využívá ke statistikám a analýze návštěv a jiných Vašich aktivit na webových stránkách.

4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
 

5. Používané soubory cookies:

6. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

7. Souhlas s jinými než nezbytnými cookies (například s analytickými a marketingovými cookies) může být vyjádřen uživatelem prostřednictvím tlačítka obsaženého v cookies liště. Možností je také odmítnout všechny cookies kromě nezbytných. V případě, že webová stránka používá pouze nezbytné cookies, možnost volby odmítnout cookies nebo povolit vybrané cookies není dostupná a uživatel je informován pouze o tom, že tyto nezbytné cookies používáme. 

 

8. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:


•    Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•    Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
•    Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
•    Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
•    Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
•    Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V internetovém prohlížeči můžete cookies mazat nebo určit, aby nebyly cookies umístěny. Vezměte však na vědomí, že pokud deaktivujete cookies, nemusí Vám webové stránky fungovat či se zobrazovat správně.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete , že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách.


3. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.3.2024

 

 

bottom of page